Hôm nay: 06/12/2016 17:09 (giờ VN)
Ngày DL / /
Đói thì ăn ráy ăn khoai
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng