Hôm nay: 29/07/2016 09:00 (giờ VN)
Ngày DL / /
Sa Nam trên chợ dưới đò
Nơi đây Hắc Đế kéo cờ dụng binh
Sông Lam một dải nông sờ
Nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm